Oldal kiválasztása

Részletes adatkezelési tájékoztató

Érvényes: 2023.02.20-tól visszavonásig

 

Az egyének személyes adatainak védelme kulcsfontosságú a vállalatok jövője szempontjából. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal kívánjuk kifejezni határozott elkötelezettségünket a személyes adatokhoz és a magánélethez kapcsolódó jogok tiszteletben tartása mellett. A dokumentum bemutatja, hogyan kezeljük bármely személy közvetlen vagy közvetett azonosítására alkalmas információkat (személyes adatok).

 

 

Jelen dokumentum tartalmazza a Greenspiration Kft. által az ügyfeleit érintő adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 114-116

E-mail cím: hi5@greenspiration.io

Telefonszám: 06 1 459 5700


1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama


Üzleti kapcsolattartási célú adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja:

A Greenspiration Kft., ügyfeleivel és leendő ügyfeleivel üzleti kapcsolat kiépítése és a meglévő üzleti kapcsolat fenntartása érdekében rendszeresen e-mail-ben, vagy telefonon üzleti ajánlatokkal keresi meg ügyfeleit. Ezen célok érdekében a Greenspiration Kft. személyes adatként kezeli az ügyfelei kapcsolattartóinak nevét, telefonszámát, e-mail címét és beosztását.

További üzleti kapcsolattartási célú adatkezelés az alábbi esetekben valósulhat meg:

 • Amennyiben a kialakult üzleti kapcsolat alapján kötött szerződésbe is kapcsolattartóként kerül feltüntetésre a kapcsolattartó, a szerződéssel kapcsolatos kapcsolattartás is megvalósul a kapcsolattartón keresztül.
 • Amennyiben a megrendelt termékek szállítása érdekében kapcsolattartóként kerül megjelölésre a kapcsolattartó, akkor a szolgáltatás szállítása során is megvalósul kapcsolattartói adatainak kezelése.

Az adatkezelés jogalapja:
A Rendelet 6 cikkely (1) bekezdés f) pontja szerint a Greenspiration Kft. azon jogos érdeke, hogy ügyfeleit az őket érintő információkról és üzleti ajánlatokról tájékoztassa, új ügyfelek esetében az üzleti kapcsolat kiépítése, a megrendelések kiszállítása, valamint szerződés esetén az ügyfél által kapcsolattartásra megnevezett személlyel történő kommunikáció.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a hírlevélről történő leiratkozásig valósul meg, vagy a kapcsolattartói státusz megszűnéséig. Amennyiben a kapcsolattartás telefonon keresztül valósul meg, Ön a telefonbeszélgetés során is jelezheti, hogy telefonon, vagy e-mail-ben ne keressük meg a jövőben, ilyen esetben Önt, a jelzését követően nem fogjuk megkeresni ajánlatokkal.


Rendezvényeken megvalósuló adatkezelés

Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja:
A Greenspiration Kft. ügyfelei számára szakmai rendezvényeket szervez, melyek keretében több típusú adatkezelés valósul meg:

 • új üzleti kapcsolatok kiépítése és a meglévő üzleti kapcsolatok ápolása
 • a rendezvényre megvalósuló regisztráció keretében a részt vevő személyek nevét, e-mail címét, telefonszámát, beosztását, az általuk képviselt cég nevét kezeljük, hogy pontos képet kapjunk arról, hogy milyen típusú cégek vesznek részt a rendezvényeken, amely alapján a rendezvények tematikáját, előadásait szervezzük
 • a rendezvényeken fényképeket, videófelvételeket készítünk, hogy a rendezvény megvalósítását dokumentáljuk
 • a rendezvényeken kérdőívet lehet kitölteni, a kitöltött kérdőíveket a további konferenciák és rendezvények szervezése érdekében használjuk fel
 • amennyiben más által szervezett szakmai rendezvényen, vagy konferencián veszünk részt új üzleti kapcsolatok építése céljából, ennek keretében hírlevél küldés vagy telemarketing céljából az érdeklődő személyek nevét, e-mail címét, telefonszámát, beosztását, az általuk képviselt cég nevét kezelhetjük, amennyiben ezeket az adatokat számunkra megadják

Adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a regisztráció és a kérdőív kitöltés esetében a Rendelet 6 cikkely (1) bekezdés a) pontja szerint az Ön, mint résztvevő önkéntes hozzájárulása; a fényképek készítése esetében pedig a Rendelet 6 cikkely (1) bekezdés f) pontja alapján a Greenspiration Kft. azon jogos érdeke, hogy a rendezvényei megvalósulását dokumentálja, valamint új üzleti kapcsolatokat építsen ki és a meglévő üzleti kapcsolatokat ápolja.

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés az alábbiak szerint alakul:

 • üzleti kapcsolat kialakítása keretében megadott adatok kezelése „Üzleti kapcsolattartás célú” adatkezelésnek minősül – az 1.1 pontban meghatározottak szerint járunk el
 • a kizárólag a rendezvény regisztráció célból megadott esetekben az adatkezelés a rendezvény lezárását követően megszűnik
 • a fényképek kezelése esetében az adatkezelés az Ön tiltakozásáig valósul meg
 • a kérdőíveket 3 év elteltével semmisítjük meg

2. Adatfeldolgozók

Az adatok kezelése során külső adatfeldolgozót nem veszünk igénybe, weboldalunkat saját magunk üzemeltetjük.


3. Adattovábbítás

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik személy részére, kivéve, ha Ön hozzájárul, de ilyen esetben mindig kérjük előzetesen a hozzájárulását az adattovábbításhoz.

 

4. Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében honlapunk Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ön által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunk tartózkodás alatt használt számítógépet és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogram és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával a nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.


5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • Személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés joga
 • Helyesbítéshez való jog
 • Adatkezelés korlátozásának joga
 • Törléshez való jog
 • Hordozhatósághoz való jog
 • Tiltakozáshoz való jog
 • Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről).

Emellett az alkalmazott kommunikációs csatornától függően, ha e-mailben fordul hozzánk panasszal, akkor az e-mail fiókunkban, ha űrlapon ad be panaszt, akkor az űrlap mögötti informatikai rendszerben elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.

Jogait a Greenspiration Kft. hi5@greenspiration.io e-mail címén keresztül gyakorolhatja.

A hozzájárulás visszavonásának joga
Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról tájékoztassuk:

 • az adatkezelés céljai
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően e-mailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban kér információkat.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit ’.xml’, ’.JSON’, vagy ’.csv’ formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.


6. Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, kérjük, elsősorban felénk jelezze problémáját, hogy közösen megoldhassuk. Amennyiben ezt követően is úgy véli, hogy panaszát nem orvosoltuk, a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., új levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat bíróság előtt.


7. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítják, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthassanak, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.


8. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 25. napjától érvényes.

Kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelés

1. A kamerás megfigyelésről

Társaságunk székhelyén képi megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként videofelvételt készítő kamerák kerültek elhelyezésre. A 4 kamera a bejáratra, az előtérre és a 2 folyosóra néznek. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket Társaságunk székhelyén lévő szerver tárolja. A felvételek folyamatos megfigyelésére nem kerül sor, a felvételek rögzítésre kerülnek.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 7. cikk f) pontja és a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény. A jogszerű adatkezelés érdekében Társaságunk érdekmérlegelési teszttel is vizsgálta az adatkezelés szükségességét, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

3. A felvétel tárolásának helye

A felvételek külön merevlemezre kerülnek mentésre. Az adatokat Társaságunk fizikailag és informatikailag is védi Társaságunk székhelyén.

4. A felvételek tárolásának időtartama

A rögzített felvétel felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított 72 óra elteltével kerül megsemmisítésre, illetve törlésre.

5. A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre az érintettről készült felvétel (Az érintettek arcképe, teste, mozdulatai, az érintett irodaházon belüli mozgása, annak ideje).

6. A felvételek megismerésére jogosult személyek köre

Társaságunk kijelölt munkavállalói jogosultak a felvételbe betekinteni a belső szabályzatban meghatározottak szerint.

7. Adattovábbítás esetei

Adattovábbítás nem történik. Ez alól kivétel: Jogszabályban meghatározott esetekben az adattovábbítás kötelező; Az adatok bíróság, hatóság, rendőrség, ügyészség megkeresésére továbbíthatóak, törvény által meghatározott esetekben, illetve feljelentéshez/bejelentéshez csatolhatóak.

8. Az érintettek jogai, gyakorlásuk módja

Az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a rögzített felvételek kezeléséről, tárolásáról és a felvételeket érintő egyéb körülményekről, valamint kérheti személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását, korlátozását. Az érintett kérését az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken vagy személyesen teheti meg az adatkezelő képviselőjénél. Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy törlési kérelem esetén az adatkezelő akkor tesz eleget a kérelemben foglaltaknak, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt indokok valamelyike fennáll.

9. Az érintettek jogai

Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
– a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
– törvényben meghatározott egyéb eset áll fenn.

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A fentieket Társaságunk központi elérhetőségein keresztül kezdeményezheti, illetve intézheti.

Az érintett a saját magáról készült felvételbe betekinthet, amennyiben a betekintés nem sérti más személyiségi jogait. Amennyiben a betekintés nem teljesíthető úgy, hogy más személyes adatai ne sérüljenek, úgy az érintett a felvételekről másolatot kérhet, amely másolatot az adatkezelő úgy ad át az érintett részére, hogy a felvételen más személyek ne legyenek láthatóak/felismerhetőek. Amennyiben ez a felvételen szereplő személyek száma/elhelyezkedése miatt más módon nem oldható meg, Társaságunk a felvételekből csak képkockákat ad át a kért időintervallumról és helyszínről.

 

Álláshirdetés adatkezelési tájékoztató 

Jelen dokumentum tartalmazza a Greenspiration Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) tájékoztatását az általa meghirdetett álláshirdetéssel kapcsolatos személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az adatkezelési tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

Elérhetőségeink:

Cím: 1082 Budapest, Baross u. 114-116

Telefon: +36 1 459-5700

E-mail: hi5@greenspiration.io


1. A kezelt adatok köre, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

Adatkezelési esetkör megjelölése

Álláshirdetéssel kapcsolatban megvalósuló adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja és célja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió adatvédelmi rendeletének (2016/679 EU Rendelet) 6. cikk (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő a betölteni kívánt pozícióhoz a munkaerő felvételi folyamatot le tudja folytatni. Az adatkezelés további célja az is, hogy Adatkezelő a későbbi álláshirdetésiben a munkaerő toborzás megkönnyítése érdekében önéletrajz adatbázist építsen ki. Ehhez az érintett külön hozzájárulását kéri Adatkezelő a jelentkezési folyamat során.

Kezelt adatok köre

Önéletrajzban szereplő adatok, jelentkező neve, elérhetőségi adatai.

Adatkezelés időtartama

Az adatok alapvetően a jelentkezési folyamat lezárást követően a próbaidő leteltéig kerülnek kezelésre. A próbaidő alatt az adatkezelés célja fennáll, mivel, ha a munkaviszony a próbaidő alatt megszűnik, akkor Adatkezelő a korábbi jelentkezők közül választ új jelöltet.

Amennyiben az Érintett ehhez külön hozzájárul, akkor az önéletrajza a későbbi álláshirdetésekre jelentkezések megkönnyítése érdekében önéletrajz adatbázisba kerülnek az hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatok kezelése során adatfeldolgozót illetve tárhely szolgáltatást nem veszünk igénybe.

Adatait harmadik személynek nem továbbítjuk, azok kizárólag Adatkezelő kezelésében maradnak.


2. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozásának joga
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az e-mail fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön panaszlevelében megadott személyes adatai, a jelen tájékoztatóban megjelölt időtartamig.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Jogait a Greenspiration Kft. honlapján elhelyezett űrlap kitöltésével, vagy fent megjelölt elérhetőségeinken keresztül gyakorolhatja.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:

 • az adatkezelés céljai
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően e-mail-ben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.

Kérjük, kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez – elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte és ez a panasz alapján megállapítást nyert
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére. Amennyiben ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., új levelezési címe: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.


3. Adatbiztonság

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.


4. Egyéb rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.